Els projectes d’arquitectura, tant d’obra nova com rehabilitació, són el gruix principal de la nostra activitat professional. Oferim projectes integrals de construcció i reforma, incloent tots els tràmits i permisos legals, disseny i redacció de projectes bàsics i executius, i direcció i control d’execució de l’obra. En no subcontractar cap de les parts esmentades, tenim visió i control total del projecte des de la seva concepció fins la seva finalització, i del seu pressupost.

En ser especialistes en disseny estructural, controlem i optimitzem la fase del projecte que més cost suposa de l’obra, rendibilitzant al màxim el cost que n’acabarà pagant el client, sense representar-li un sobrecost.

+ info

Són moltes les col·laboracions amb altres despatxos d’arquitectura i professionals del sector, basades en l’assessorament tècnic i redacció de projectes d’estructura dels seus projectes.

Això és degut a la nostra experiència en la branca d’especialització del disseny estructural amb criteris arquitectònics, pretenent que l’estructura no només no sigui un element que limiti l’arquitectura i divideixi els espais, sinó un element que creï arquitectura i potenciï els espais. Tot això amb l’objectiu d’optimitzar les estructures i minimitzar el cost material i de construcció.

+ info

Cada cop més són més els encàrrecs considerats “menors”, conseqüència d’adquirir propietats en mal estat de conservació i menor valor de compra, però que després d’una reforma, en resulta un espai a estrenar i per un cost final menor que adquirir-lo reformat.

En aquest tipus de projectes en destaquen les reformes en locals comercials per obrir un nou negoci, i les reformes en habitatges residencials. En ambdós casos, zones humides i materials dels acabats en seran les parts de major cost, i seran les que requeriran una major atenció en fase de projecte per controlar el pressupost en tota la fase de disseny i construcció.

+ info

Per un major control de costos i de seguretat d’execució, els nostres projectes inclouen els processos constructius que poden suposar un risc o dificultat de construcció, a més d’un sobrecost, si no es preveuen des d’un inici.

Aquests processos es donen, sobretot, en projectes d’ampliació o reforma d’edificis existents, o projectes de consolidació estructural amb certa dificultat tècnica.

+ info

Un exercici previ a la majoria de tràmits, processos de compra-venda d’una propietat o d’un projecte d’ampliació o reforma són els aixecaments de plànols i projectes de replanteig. Són de gran utilitat per l’execució de pressupostos i projectes acurats, i han de ser realitzats amb gran precisió.

També són necessaris per contrastar-ne les informacions amb el cadastre, els pagaments de l’IBI, i el contingut de les escriptures.

+ info

Una forma senzilla i econòmica de millorar un edifici és actuar en el seu entorn immediat. Us estudiarem les possibilitats del vostre jardí, definint materials d’acabat, desnivells, accessos, vegetació i us proporcionarem un pressupost i vistes tridimensionals per tal que us en pugueu fer una idea.

La construcció d’una piscina pot suposar un valor afegit i us en podem fer els tràmits necessaris per construir-la.

+ info

 

Tots els nostres projectes inclouen imatges virtuals interiors i exteriors.

Projectes_JordiPayola

Una de les nostres especialitats consisteix en detectar deficiències en edificacions existents, preveure’n les millores necessàries i quantificar-ne el seu cost amb gran precisió.

Esquerdes, moviments, assentaments, deformacions exagerades, humitats… són malauradament habituals i denoten deficiències constructives o de manteniment dels edificis.

L’explicació acurada de causes patològiques en format d’informe o dictamen, adjuntant documentació justificativa i descriptiva dels fets i causes que amb alta probabilitat els han originat, sovint són d’enorme ajuda en reclamacions o disputes.

+ info

Part importantíssima d’un projecte d’edificació és quantificar el seu cost des d’un inici amb la màxima precisió. Els nostres projectes aniran sempre acompanyats de pressupostos actualitzats per tenir ordre de magnitud real i actualitzat del cost d’una obra.

Igualment fem peritatges de patologies o danys accidentals.

+ info

És habitual que les dades reals d’un edifici no coincideixin amb les teòriques que consten d’escriptures, cadastre o plànols. Cal comprovar, gestionar i tramitar aquests canvis amb certificats, amb acceptació d’Ajuntament, i refer les escriptures de propietat.

+ info

Els Estudis Geotècnics són estudis del subsòl que es realitzen per tenir un major coneixement del terreny. Habitualment es realitzen quan s’ha de construir i ampliar un edifici existent, però és possible realitzar-ne per saber la composició del subsòl en la compra-venda d’un terreny, per conèixer la presència o no d’aigua freàtica, o la presència de components agressius al terreny.

Són estudis molt específics i que poden donar moltes i diverses dades, de manera que és important focalitzar l’objectiu de la seva realització, degut a que el seu cost no és barat, però poden suposar un enorme estalvi en el disseny de la fonamentació d’un edifici futur.

+ info

Són novetat dels últims anys i des de juny de 2013 obligatoris en compra-vendes de propietats i contractes de lloguer d’edificis existents. Donen informació energètica aproximada de l’edifici, i poden augmentar, o reduir, el valor d’una propietat. D’aquests certificats se n’extreu les necessitats energètiques dels habitatges, en funció del tipus i característiques de construcció, orientació solar, presència d’aïllament tèrmic o doble vidre a les finestres… i el tècnic certificador en proposta millores quantificades econòmicament i energètica, que podrien millorar considerablement la seva definició energètica.

+ info

Document d’obligada possessió pels propietaris d’un habitatge. A més, la requereixen els notaris en el moment de la compra-venda d’un habitatge o contracte de lloguer. Aquest tràmit del Departament d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya comprova les condicions d’habitabilitat dels espais, segons diferents paràmetres com dimensions de les estances, ventilació dels espais, presència d’aigua corrent i electricitat… i en determina la quantitat màxima d’habitants.

+ info

Tramitació necessària per divisió o per lloguer parcial de propietats. Permet tenir diferents titulars per instal·lacions elèctriques, gas o aigua potable, o simplement dividir una propietat en dues o més de menor dimensió.

+ info

Documentació necessària per poder registrar i escripturar un edifici o habitatge, realitzat en finalitzar una obra de nova planta, actualitzar dades d’escriptura o registre d’una obra ampliada o legalitzada.

+ info

Gestionem tot tipus de tràmits urbanístics relacionats amb els Plans d’Ordenació Urbanística Municipal.

+ info

La forma més real d’entendre i imaginar els nous espais i reformes que us proposem, són a través d’imatges virtuals de gran qualitat, simulant textures, acabats i il·luminació finals que tots els nostres projectes incorporen.

+ info